Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Všeobecné informácie

Štúdium na SvF STU v Bratislave je 3-stupňové (bakalárske, inžinierske a doktorandské). Fakulta prijíma uchádzačov na akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia (3 roky), a to:

 

 

Obhájením záverečnej práce a zložením štátnej skúšky získa študent titul bakalár (Bc.) a môže pokračovať na druhom (inžinierskom) stupni štúdia (2 roky). Inžiniersky stupeň štúdia má nasledovné akreditované študijné programy:

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Stavby na ochranu územia
 • Technické zariadenie budov
 • Technika prostredia budov
 • Nosné konštrukcie stavieb
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Technológia stavieb
 • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 • Geodézia a kartografia
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Matematicko-počítačové modelovanie
 • Stavebné inžinierstvo (Civil Engineering)

Absolvent získa titul inžinier (Ing.) a to obhajobou diplomovej práce a štátnymi záverečnými skúškami, a môže podľa svojho zamerania pôsobiť ako koncepčný, tvorivý pracovník. Uplatní sa v projektovej činnosti, v investorských útvaroch, vo výskumných ústavoch, v útvaroch štátnej správy, v dodávateľských stavebných organizáciách a v riadiacej a podnikateľskej sfére.