Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Čo je dobré vedieť

Študenti Stavebnej fakulty STU môžu získať niekoľko typov štipendií:

 • Sociálne
 • Motivačné
  • prospechové
  • za mimoriadny študijný výsledok
  • vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti
  • vynikajúce plnenie študijných povinností
  • mimoriadny výsledok v športovej činnosti
 • Mimoriadne za významnú činnosť konanú v prospech fakulty


Študentské domovy pre ubytovanie študentov SvF

V zásade na ubytovanie v ŠD organizuje a prideľuje Združenie študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave podľa Zásad a kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na SvF STU v Bratislave prerokovaných a schválených vedením fakulty dňa 29.04.2011. V zásade na ubytovanie nemajú nárok študenti, ktorých trvalé bydlisko je bližšie ako 50 km, alebo bývajú v Bratislavskom kraji. Ostatné informácie ako predpisy, cenník poplatkov za ubytovanie nájdeš na webovej stránke www.stuba.sk STU - informácie pre - študentov - ubytovanie.

RUŠ - rada ubytovaných študentov

Každý študentský domov STU ma vlastnú Radu ubytovaných študentov. RUŠ sa stará o komunikáciu medzi študentmi a vedením internátov, reprezentuje ubytovaných na danom internáte a je poradným orgánom vedúceho študentského domova. Členovia RUŠ ti odpovedia na otázky ubytovaných a o aktuálnom dianí na internáte, taktiež majú spoluúčasť na hygienických kontrolách a riešia rekonštrukcie a zlepšovania sintuácie na internáte. www.rus.sk, rus.bernolak@gmail.com


Stravovanie

STU ponúka možnosť stravovania (obedy a večere) v študentských jedálňach ŠD, obedy v ŠSJ priamo v budovách fakúlt STU. Preukaz študenta slúži ako stravovacia karta v študentských jedálňach STU. Viac informácií na www.jedalen.stuba.sk


Poradenstvo pre študentov

STU v súvislosti so starostlivosťou o študenta otvorila ako prvá univerzita na Slovensku Centrum kariérneho poradenstva (CKP), ktoré je súčasťou Oddelenia vzdelávania STU. CKP v spolupráci s mnohými domácimi a zahraničnými firmami ponúka študentom STU informácie o pracovných príležitostiach, možnostiach spolupráce na rôznych projektoch, ročníkových a záverečných prácach, poskytnutí firemných štipendií, brigádach a iných aktivitách (viac na www.ckp.stuba.sk).

Organizačné zabezpečenie štúdia na Stavebnej fakulte, resp. informácie o štúdiu poskytuje príslušný prodekan a pracovníčky študijného oddelenia počas úradných hodín.

Obsahová náplň štúdia a odborné konzultácie poskytujú pracovníci jednotlivých katedier.


Ako stráviť voľný čas?

Študenti Stavebnej fakulty majú možnosť využitia v telocvični, plavárni a fitcentre, alebo v posilňovni. Okrem záujmovej telesnej výchovy je možné trénovať vrcholový šport v oddieloch STU.

Môžeš sa zapojiť do našich tímov ..... volejbal, futbal, florbal, hokej, tenis, basketbal, plávanie, ....

Členmi Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU sú spravidla študenti fakúlt STU. Súbor pozostáva z troch nezávislých zložiek (Folklórny súbor Technik, Spevácky zbor Technik a Komorný orchester Technik). Všetky informácie môžete nájsť www.stuba.sk - Pracoviská - VUS TECHNIK STU.

 

Združenie študentov Stavebnej fakulty

Združenie študentov je jedným zo zastupiteľských orgánov študentov na Stavebnej fakulte. Háji práva a záujmy študentov a presadzuje ich na pôde fakulty. Združenie organizuje množstvo akcií, ktoré majú pravidelnú vysokú návštevnosť a sú oblúbené a vyhľadávané medzi študentmi. V rámci projektu Your Knowledge spolupracujú s rôznymi spoločnosťami a organizujú prednášky a kurzy pre študentov. www.zssvf.sk

Vyberáme niekoľko podujatí:

 • Prvákovica - podujatie, ktoré sa koná na začiatku akademického roka a je zameraná najmä na privítanie prvákov medzi kolektív vysokoškolákov (tradičným sľubom)
 • Beánia Stavbárov - najdôležitejšia, najväčšia a najslávnejšia udalosť roka. Študenti si slávnostne zaplesajú v spoločenskom oblečení za spoločnosti rôznych kapiel a skupín.
 • Hugovica - oslava 1.apríla, ktorý reprezentuje deň bláznov. A práve v tomto duchu sa nesie celá akcia, kde sa študenti prezlečú do rôznych masiek.
 • Ping-pongový turnaj - turnaj pre každého, kto sa chce zabaviť alebo vyhrať.
 • Beh po schodoch - akcia, kde sa súťaží o najlepší čas vybehnutia 11 poschodí na internáte Bernolák (ŠD Jura Hronca)
 • Futbalový turnaj Združenia - turnaj o putovný pohár
 • Stavbárovica - ukončuje akademický rok, kde sa študenti lúčia pred letom alebo odprevadiť končiacich študentov
 • Vianočný turnaj na Dobrovičke - pred koncom zimného semestra sa uskutočňuje turnaj v stolnom tenise a taktiež turnaj v pokri.