Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Inžinierske štúdium - Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Základné údaje:

Názov študijného programu: Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Hlavný študijný odbor: 5.1.6 vodné stavby
Vedľajší štúdijný odbor: 6.4.1 Vodné hospodárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia: 2.(inžiniersky študijný program)
Udeľovaný akademický titul: "inžinier" (v skratke "Ing.")
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Garanti študijného programu: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním vodných zdrojov, hospodárením s vodou a ochranou vôd v krajine, priemysle, poľnohospodárstve a urbanizovanom priestore, hydroenergetikou, vodným staviteľstvom, vodnou dopravou, zásobovaním vodou a čistením znečistených vôd, odpadovým hospodárstvom, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia, v organizáciách vodohospodárskeho výskumu a v treťom sektore.