Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Zo štúdijného poriadku

Školský rok sa začína 1. septembrom bežného roka a končí sa 31. augustom nasledujúceho roka a delí sa na zimný, letný semester a prázdniny. Termíny začatia a skončenia výučby stanovuje rektor.

Rozsah štúdia, štruktúra a zastúpenie voliteľných predmetov vychádza z tradície, zo súčasných potrieb v praxi, ako aj z výsledkov pozorovania a bádania iných fakúlt podobného zamerania v zahraničí.

Kreditný systém štúdia vytvára predpoklady pre aktívnejšie zapojenie sa študentov do pedagogického procesu. Umožňuje im, aby si čiastočne prispôsobovali štúdium svojim záujmom a realizovali vlastnú predstavu o svojom smerovaní.

Formy štúdia:

  • denné štúdium,
  • externé štúdium.

Prijímacie konanie sa riadi podľa zásad schválených akademickým senátom fakulty pre daný druh štúdia. Stavebná fakulta prijíma študentov na bakalárske štúdium na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov prijímacích písomných skúšok. Uchádzači s veľmi dobrými študijnými výsledkami môžu byť prijatí bez prijímacej skúšky (o prijatí rozhoduje dekan). Proti rozhodnutiu o výsledku prijímacieho konania sa môže uchádzač odvolať písomne dekanovi do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

Študijný program schvaľuje akademický senát, ktorý obsahuje:

  • učebné plány ročníkov študijných programov, odborov a zameraní,
  • základné termíny harmonogramu školského roka,
  • minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať v semestroch a rokoch, aby mohol pokračovať vštúdiu,
  • minimálny, resp. maximálny počet kreditov, ktoré si študent musí, resp. môže v školskom roku zapísať,
  • podmienky na vykonanie štátnej skúšky, jej rozsah a obsah, podmienky ukončenia štúdia.

Absolvovanie časti štúdia v zahraničí

Študent sa môže uchádzať o možnosť absolvovať časť univerzitného štúdia v zahraničí až po skončení prvého ročníka štúdia, ak má uzavreté štúdium vo všetkých predchádzajúcich ročníkoch. A na základe dekanom udelenej výnimky.

Hodnotenie štúdia

Základnými formami štúdia výučby sú prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia, semestrálne práce, ateliérové práce a projekty. Doplnkovými formami výučby sú konzultácie, exkurzie, odborná prax a kurzy.

Študent môže počas mať počas semestra vo všetkých formách výučby (okrem prednášok) najviac 3 ospravedlnené neúčasti z každého predmetu. Účasť na prednáškach je odporúčaná.

Hlavnými formami štúdia sú skúšky, klasifikované zápočty a zápočty, ktoré sa zaznamenávajú do výkazu o štúdiu na vysokej škole. Skúšku môže absolvovať len ten študent, ktorý má zaznamenaný zápočet vo výkaze o štúdiu. Študent, ktorý nezíska zápočet, nemôže v danom akademickom roku vykonať skúšku. Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice, ktorá vyjadruje stupeň osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom daného predmetu (v %).

Klasifikačná stupnica:

A - výborne (vynikajúce výsledky) - 1                                                                   92-100%

B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) - 1,5                                                      83-91%

C - dobre (priemerné výsledky) - 2                                                                         74-82%

D - uspokojivo (prijateľné výsledky) - 2,5                                                             65-73%

E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritéria) - 3                                        56-64%

FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) - 4                                                    0-55%


Zápočet sa udeľuje za splnenie stanovených podmienok a udeľuje ho učiteľ, ktorý viedol danú formu výučby predmetu. Študent môže získať zápočet do konca skúškového obdobia príslušného semestra. Ak študentovi nebo udelený zápočet, nesplnil podmienky pre ukončenie predmetu.

Klasifikovaný zápočet sa udeľuje najmä za laboratórne cvičenia, projekty, ateliérovú tvorbu, semestrálne práce a tiež za vedomosti z predmetov, ktoré nie sú ukončené skúškou. Podmienkou získania klasifikovaného zápočtu je účasť na výučbe a splnenie obsahu zadania.

Skúškou sa preverujú vedomosti študenta z príslušného predmetu v skúškovom období. Termíny skúšok zverejnia katedry najneskôr 7 dní pre ukončením výučby. Skúška môže byť písomná, písomná a ústna alebo len ústna. Študent má na vykonanie skúšky jeden riadny a dva opravné termíny. Skúšku zo zimného semestra možno vykonať aj v letnom semestri. Študent má právo byť informovaný o hodnotení písomnej skúšky, o chybách v nej a o správnom riešení.

Osobitnou formou hodnotenia dosiahnutých výsledkov štúdia je štátna skúška.

Štátna skúška sa vykonáva pri riadnom ukončení bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Jej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce v bakalárskom štúdiu a diplomovej práce v inžinierskom štúdiu. Štátnu skúšku vykonáva študent pred komisiou pre štátne skúšky v určených termínoch a sú verejné.

Podrobné podmienky pre absolvovanie predmetu stanovuje vedúci katedry garantujúcej daný predmet.