Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Bakalársky program VSVH

Prečo si vybrať tento program?

 • je jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku,
 • je jeden z prvých oddelení na STU, oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho,
 • na Slovensku má jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej tak aj vo výskumnej činnosti.
 • projekčné a vývojové aktivity a výučbu zabezpečujú poprední odborníci z oblasti hydrotechniky, zdravotného a environmentálneho inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny.

 

Čo sa naučíš?

 • stavby ovplyvňujúce prirodzený pohyb vody v prírode (vzdúvacie stavby, stavby pre obnoviteľné zdroje energie, nádrže, protipovodňové objekty),
 • líniové stavby majúce výrazný krajinotvorný účinok (napr. pozemné komunikácie, vodné cesty, líniové ochranné protipovodňové stavby),
 • zásady koncepčného a dispozičného riešenia veľkých stavieb v krajine,
 • rozvoj vodnej dopravy po vnútrozemských vodných cestách,
 • stavby, objekty a technológie zlepšujúce kvalitu vôd,
 • postupy a zásahy, ktoré regulujú výskyt a režim pohybu povrchovej a podzemnej vody,
 • revitalizácia a prevádzka verejného vodovodu, verejnej kanalizácie,
 • zásady pre návrh stavieb a ich prevádzky s ohľadom na tvorbu a ochranu prostredia.

 

Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

Absolventi nájdu uplatnenie vo viacerých profesiách vodného staviteľstva a v oblasti:

 • prevádzky vodohospodárskych podnikov povodí, v prevádzke podnikov vodární a kanalizácií.
 • v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, projektant vodohospodárskych stavieb, ako prevádzkovateľ melioračných zariadení.
 • v projekčných kanceláriách zameraných na výstavbu vodohospodárskych stavieb,  protipovodňové a protierózne opatrenia, revitalizáciu vodných tokov a melioračných stavieb, odpadové hospodárstvo a inžinierske siete.

 


Čo ponúkame?

 

 • poprední odborníci zabezpečujú výučbu základných teoretických a praktických postupov pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb  (napr. hate, priehrady, úpravy tokov, vodné elektrárne),
 • riešenie úloh a problematiky hospodárenia s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a v komunálnom a v priemyselnom sektore,
 • študijné pobyty a stáže v zahraničí,
 • praktické ukážky v laboratóriách a výučba v teréne.

 


Prečo študovať tento program?

V SR je vodné hospodárstvo inšitucionalizovaným odvetvím národného hospodárstva, podlieha MŽP SR a MP SR, má vlastné legislatívne zabezpečenie vychádzajúce z legislatívy EÚ, špecializovanú štátnu správu, výkonné orgány a organizácie riadené a financované štátom, súkromný a mimovládny sektor a vlastnú vedecko-výskumnú základňu.


Prijímačky

Zásady prijímacieho konania na bakalársky študijný program možno nájsť na stránke Stavebnej fakulty STU v Bratislave v časti Informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium.