Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Bakalársky program KKP

Základné údaje:

Názov študijného programuKrajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)
Študijný odbor:      6. 1. 11. krajinárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý stupeň, akademický titul: "bakalár" (v skratke "Bc.")
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Garanti študijného programu: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

 

Prečo si vybrať tento program?

Krajinárstvo (Krajinné inžinierstvo), krajinné plánovanie a manažment krajiny je medzinárodne uznávané študijné zameranie, ktoré má uplatnenie v praxi:

 • krajinné plánovanie a manažment krajiny v systéme plánovacích a inžinierskych činností,
 • tvorivých činností vo sfére krajinného plánovania, pozemkových úprav a revitalizačných programov krajiny,
 • manažment povodí a revitalizácia vodných tokov,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie a environmentálne manažérske systémy.

stavby_1.jpg
stavby_2.jpg
stavby_3.jpg

Čo sa naučíš?

 • poznatky o princípoch ochrany, tvorby a využívania krajiny pri zohľadnení ochrany a tvorby životného prostredia
 • posudzovať a hodnotiť kvalitu najmä abiotických prvkov krajiny ( pôda, voda, ovzdušie) a z biotických prvkov
 • určiť eróznu ohrozenosť územia a navrhovať opatrenia na jej elimináciu (organizačné, biologicko-agrotechnické, technicko-stavebné),
 • spracovávať krajinné plány a návrhy vegetačných štruktúr v sídlach a mimo sídiel,
 • riešiť optimalizáciu organizácie a využívania pôdneho fondu (veľkosť a tvar pozemkov, ich sprístupnenie cestnou sieťou, delimitácia pôdneho fondu, honové usporiadanie a štruktúra osevu v súlade s faktormi podmieňujúcimi konkrétny stav v území),
 • riešiť problematiku odpadového hospodárstva,
 • hodnotiť kvalitu zložiek životného prostredia v poľnohospodárskej krajine.

mercky_2.jpg
mercky_1.jpg
mercky_3.jpg

Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

Študijný program pripravuje odborníkov pre uplatnenie v krajinnej  tvorbe, krajinnom plánovaní a manažmente krajiny v nadväznosti na rozhodovacie, plánovacie a povoľovacie procesy:

 • v projekčných kanceláriách zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, krajinné plánovanie a hodnotenie, tvorbu krajiny aplikáciou vegetačných a biotechnických prvkov, revitalizáciu vodných tokov,  výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb,
 • v štátnej správe v orgánoch životného prostredia a regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni,
 • v orgánoch miestnej samosprávy,
 • v orgánoch ochrany prírody a krajiny,
 • v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí,
 • v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente,
 • výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním,
 • v expertnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 • v environmentálnom audite.

krajina_1.jpg
krajina_2.jpg
krajina_3.jpg

Čo ponúkame?

 • kvalitnú starostlivosť o študentov zo strany medzinárodne uznávaných  odborníkov,
 • kvalitné laboratórne vybavenie,
 • študijné pobyty a stáže v zahraničí,
 • riešenie úloh z praxe už počas štúdia, prácu na zaujímavých projektoch v rámci bakalárskych a diplomových prác, účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách pre tých najlepších už počas štúdia.

 

Čím sa staneš?

 • Odborníkom vproblematike plánovania, tvorby amanažmentu krajiny

 

Prijímačky

Zásady prijímacieho konania na bakalársky študijný program možno nájsť na stránke Stavebnej fakulty STU v Bratislave v časti Informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium.