Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Inžinierske štúdium (KKP)

Základné údaje:

Názov študijného programu: krajinárstvo a krajinné plánovanie
Študijný odbor: krajinárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia: 2.(inžiniersky študijný program)
Udeľovaný akademický titul: "inžinier" (v skratke "Ing.")
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Garanti študijného programu: prof. Ing. Viliam Macura, PhD., doc. Ing. Jana Skalová, PhD., doc. Ing. Milan Čistý, PhD.


Profil absolventa

Absolvent získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore krajinárstvo a krajinná architektúra. Bude rozumieť podstate fyzikálnych, geovedných, biologických, ekologických zákonitosti prebiehajúcich v prírode a interakcii medzi prírodnými a antropickými zložkami. Bude rozumieť princípom trvalo udržateľného vývoja v komplexe tvorby a ochrany životného prostredia, súčasne bude rozumieť technológií skvalitňovania a zhodnocovania jednotlivých zložiek krajiny. Bude mať znalosti v oblasti environmentálneho inžinierstva vonkajšieho prostredia, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva krajiny a urbanizovaných území, krajinnej a záhradnej architektúry, manažmentu krajinnej a záhradnej tvorby. Bude mať znalosti z projektovej a koordinačnej činnosti  a z európskej legislatívy a noriem zameraných na ochranu životného prostredia a krajinnej a záhradnej architektúry. Bude schopný vykonávať samostatnú riadiacu, koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v aplikácii environmentálnych princípov v odpovedajúcej sfére výrobných, inžinierskych, architektonických koncepčných, plánovacích a spoločenských aktivít, ako aj v oblasti  hodnotenia vplyvu antropických činností z aspektu ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, pracovať ako asistent vo vedecko-výskumnom tíme v oblasti krajinárstva a krajinnej architektúry ako aj environmentálneho inžinierstva. Bude schopný využívať pri návrhoch technických riešení pokročilé postupy počítačovej podpory inžinierskej práce a na vysokej úrovni  používať informačné systémy vrátane geoinformačných technológií.