Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Zainteresované strany

Projekt RECARE poskytuje potenciál a príležitosti pre riešiteľov, ako aj užívateľov výsledkov, aby navrhli a otestovali neštrukturálne protipovodňové a protierózne opatrenia na koncepčnej, regionálnej a praktickej úrovni. Tieto opatrenia by mali vychádzať z neštrukturálnych, ako aj tradičných protipovodňových ochranných opatrení, zohľadňujúcich
aj existujúcu infraštruktúru na povodí.


Zahrnutie zainteresovaných strán

Koncoví užívatelia a zainteresované strany v povodí Myjavy (prípadová štúdia Slovenska);

  • Starosta obce Podbranč
  • Starosta obce Sobotište
  • Starostka obce Prietrž
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • Štátna ochrana prírody SR
  • Výskumný ústav vodného hospodárstva SR
  • Slovenská správa riek


 

Stručné vyhodnotenie zastúpenia mužov a žien na Workshopoch zainteresovaných strán a ich postojov k riešeniu problematiky degradácie pôd

Workshopy dotknutých strán, ktoré sa konali v roku 2015, mali približne rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví reprezentované  piatimi ženami a ôsmimi mužmi. Zúčastnené ženy boli vo väčšine prípadov predstaviteľky neziskových organizácií, kým muži zastupovali najmä farmárov a starostov. Predstavitelia rezortu vodného hospodárstva boli rovnomerne zastúpení ako mužmi, tak aj ženami. Z hodnotenia dotazníkov vyplynulo, že ženy považovali za najdôležitejšie hodnoty ekosystémových služieb zvýšenie úrodnosti pôdy, kým muži kládli dôraz na zvýšenie produkcie poľnohospodárskych plodín a výnosov. Pri výbere vhodných postupov a opatrení pre ochranu a udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy ženy uprednostnili legislatívne prístupy, zatiaľ čo muži sa zamerali skôr na technické, agronomické a manažérske prístupy.


Kontaktné osoby ohľadne informáci o projekte:

doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Tel.:  + 421 2 59 274 623, e-mail: silvia.kohnova@stuba.sk

Ing. Roman Výleta, PhD.
Tel.: + 421 2 59 274 727, e-mail: roman.vyleta@stuba.sk