Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Prípadová štúdia na Slovensku

Povodie Myjavy leží v oblasti Myjavskej pahorkatiny, ktorá je charakteristická rýchlym odtokom a následnými bahennými povodňami, podmienenými ako prírodnými, tak aj socio-ekonomickými podmienkami. Súčasná krajina povodia Myjavy je výsledkom 600 ročného antropogénneho pretvárania prirodzene zalesnenej krajiny. Hlavné ľudské zásahy do krajiny zahŕňajú vznik stredovekých kopaničiarskych kolónií (formovanie malých vidieckych sídiel, odlesňovanie, vytváranie poľnohospodárskych pozemkov), socialistickú kolektivizáciu poľnohospodárstva po roku 1949, a sociálno-ekonomické zmeny (dekolektivizácia poľnohospodárstva) po roku 1989. Socio-ekonomické zmeny po roku 1989 nevyústili doteraz do výrazných zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Odtok v povodí je sústreďovaný do hustej siete suchých údolí, čo má za následok tvorbu dočasných eróznych rýh a strží, ako aj tvorbu bahenných povodní. Voda stekajúca z poľnohospodárskej pôdy odnáša veľké množstvá pôdy vo forme plavenín a splavenín. Povodne s vysokou koncentráciou erodovaného materiálu vytvárajú bahenné usadeniny. Tieto procesy predstavujú významné ekologické a prírodné riziká v podmienkach povodia Myjavy.


Aktivity projektu RECARE

V porovnaní s krajinami severozápadnej Európy bola na Slovensku doteraz nižšia pozornosť venovaná výskumu a a ochrane pred bahennými povodňami, ktorými je povodie Myjavy typické. Problémy sú aj v nedostatku právnych úprav týkajúcej sa prírodných nebezpečenstiev. Preto je potrebné propagovať a realizovať vhodné spôsoby hospodárenia s pôdou, vrátane rekultivácie a zmeny poľnohospodárskych postupov. Projekt RECARE poskytuje potenciál a príležitosti pre riešiteľov, ako aj užívateľov výsledkov, aby navrhli a otestovali neštrukturálne protipovodňové a protierózne opatrenia na koncepčnej, regionálnej a praktickej úrovni. Tieto opatrenia by mali vychádzať z neštrukturálnych, ako aj tradičných protipovodňových ochranných opatrení, zohľadňujúcich aj existujúcu infraštruktúru na povodí.

Zahrnutie zainteresovaných strán

Koncoví užívatelia a zainteresované strany;

  • Starosta obce Podbranč
  • Starosta obce Sobotište
  • Starostka obce Prietrž
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • Štátna ochrana prírody SR
  • Výskumný ústav vodného hospodárstva SR
  • Slovenská správa riek


Všeobecné informácie o projekte RECARE nájdete tu.