Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC 2015

V dňoch 6. - 8. októbra 2015 sa konal už 19. ročník medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC 2015, ktorý prebiehal v AEGON aréne Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave. Nosnou témou bola ochrana a zlepšenie životného prostredia, kde sa dôraz kládol na potrebu štúdia vodného hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti životného prostredia.

Na slávnostnom otvorení veľtrhu štúdia a kariéry sa zúčastnil aj minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý za účasti významných predstaviteľov vodného hospodárstva podpísal s rektormi univerzít STU Bratislava, TU Košice, TU Zvolen, EU Bratislava „Memorandum o porozumení" medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení talentovaných vysokoškolákov v odbore vodného hospodárstva".

dsc_1039.jpg
dsc_1057.jpg
dsc_1038.jpg
dsc_1050.jpg

Foto: Ing. Peter Ivan


STU Bratislava zabezpečuje vzdelanie tohto druhu predovšetkým na Stavebnej fakulte najmä v rámci odborov Vodné stavby a vodné hospodárstva, ale aj v rámci iných bakalárskych aj inžinierskych stupňoch. A na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie je to v rámci študijného programu Technológie ochrany životného prostredia (ale aj v ďalších programoch).

Minister niekoľkokrát pripomenul, že v rezorte životného prostredia je do horizontu 2020 nutné vychovať niekoľko stoviek odborníkov v oblasti vodného hodpodárstva so zameraním sa na vodné stavby, vodné hospodárstvo, hydrológiu a urbanizovanú hydrológiu, vodné zdroje, ich dodávku a ochranu ako aj na odvedenie odpadových vôd. Na základe rôznych analýz sa pre absolventov vodného hospodárstva črtá dlhodobo zaujímavé a udržateľné zamestnanie, ktoré zastrešuje niekoľko podnikov, ústavov, asociácii, spoločností (napr. Slovenský vodohospodársky podnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva, vodárne a kanalizácie, ktoré sú zastrešené Asociáciou vodárenských spoločností, Slovenský hydrometeorologický ústav, a mnohé ďalšie podniky).

Na veľtrhu sa zúčastnili slovenské a zahraničné školy, vzdelávacie inštitúcie ale aj zamestnávateľské organizácie, ktoré poskytli budúcim absolventom stredných škôl informácie o ďalšom štúdiu na vysokých školách v akademickom roku 2016/2017. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol veľtrh určený boli preto študenti a absolventi stredných a vysokých škôl.