Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Zakladateľ katedry

Akademik prof. Ing. Štefan Bella

Akademik prof. Ing. Štefan Bella sa narodil 2. mája 1880 v Liptovskom Petre. Po maturite v Prešove študoval na Technickej vysokej škole v Budapešti. Po ukončení vysokoškolského štúdia v Budapešti, pôsobil od roku 1902 krátko ako inžinier - projektant v Prahe.

V roku 1904 odišiel do Dolného Miholiacu v Chorvátsku, kde dlho pôsobil ako riaditeľ a správca vodného družstva. Tu uplatnil svoje schopnosti pri riešení náročných vodohospodárskych a hlavne hydromelioračných úloh. Uznaním za jeho odbornú činnosť v Juhoslávii bolo udelenie titulu Kráľovský technický radca. V roku 1921 bol menovaný za riadneho profesora vodného staviteľstva na Technickej fakulte univerzity v Záhrebe. V roku 1936 mu bol udelený Rad juhoslovanskej koruny IV. Rádu.

Bol pri zrode Slovenskej vysokej školy technickej. V roku 1938 bol menovaný, ako významný vodohospodársky odborník europského významu - Slovák, medzi prvými riadnymi profesormi na SVŠT. Po skoro 40 - ročnom pôsobení v Juhoslávii sa v roku 1941, po počiatočných organizačných problémoch, ujal funkcie riadneho profesora na SVŠT.

Jeho autorita, odborná erudícia, organizačné schopnosti a všeobecná obľúbenosť jeho osoby ho predurčili aj na vykonávanie vysokých akademických funkcií. V školskom roku 1943/1944, čiastočne aj v školskom roku 1944/1945 vykonával funkciu rektora SVŠT. Túto funkciu zastával potom ešte v školskom roku 1946/1947. Funkciu prorektora SVŠT zastával v školskom roku 1947/1948. V roku 1942 bol zakladateľom Ústavu meliorácií na SVŠT, z ktorého potom vznikla Katedra melioračne - zdravotná a z nej neskôr Katedra hydromeliorácií.

Akademik prof. Ing. Štefan Bella zastával aj významné mimoškolské funkcie. Bol prednostom Ústavu pre technické vedy pri Slovenskej akadémii vied a umenia. Okrem tejto zastával ešte mnoho ďalších významných funkcií. Veľmi bohatá bola jeho publikačná činnosť, ktorá bola na Slovensku v odbore meliorácie prakticky priekopníckou. Zomrel v Bratislave v roku 1952. V roku 1991 bola na jeho počesť založená Nadácia akademika prof. Ing. Štefana Bellu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a jeho menom bola pomenovaná aj aula Stavebnej fakulty STU.