Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Osobnosti

Na katedre pôsobil celý rad význačných osobností. Patrili k nim akademik O. Dub, prof. L. Macura, ktorí boli aj dekanmi FIS, prof. J. Šoltész, a prof. M. Dzubák.


prof. Ing. Štefan Bella, akademik ČSAV (1942 - 1952)

Počas jeho života v Juhoslávii: V roku 1936 bol menovaný za Kráľovského technického radcu a bol mu udelený Rad Juhoslovanskej koruny IV. rádu.

Počas jeho života v ČSR: V roku 1945 bola mu udelená Slovenská národná cena. roku 1949 mu udelilo MŠ ČSR Štátnu cenu za vedu.

V roku 1952 bol pri založení ČSAV menovaný akademikom ČSAV ako prvý akademik technik zo Slovenska.

V roku 1991 bola na jeho počesť na Stavebnej fakulte STU založená Nadácia prof. Ing. Štefana Bellu a jeho menom bola pomenovaná aj aula Stavebnej fakulty STU.prof. Ing. Dr. Oto Dub, DrSc. akademik ČSAV a SAV (1951 - 1974)

V roku 1952 založil ako pobočku VÚVH v Prahe dnešný Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave.

V roku 1953 založil Vodohospodárske laboratórium Slovenskej akadémie vied v Bratislave - dnešný Ústav hydrológie SAV. Vykonával riaditeľa obidvoch ústavov.

Dekan FIS SVŠT šk. roky: 1951/52 - 1951/1956.

Menovaný pre odbor: Hydrológia a hydraulika.
prof. Ing. Július Šoltész, CSc. (1951 - 1991)Prodekan FIS SVŠT 1960 - 1964

Menovaný pre odbor: Hydromeliorácie

prof. Ing. Lukáš Macura, DrSc. (1955 - 1980)


Dekan FIS SVŠT 1959 - 1960

Prodekan FIS SVŠT 1957 - 1959

Menovaný pre odbor: Úprava tokov a vodné cesty

prof. Ing. Milan Dzubák, CSc. (1951 - 1959) a (1981 - 1991)

Na katedre pôsobil v rokoch 1951 - 1959 ako odborný asistent. Od roku 1959 pôsobil na Ústave hydrológie a hydrauliky SAV v Bratislave, kde v rokoch 1975 až 1981 zastával funkciu riaditeľa UHH SAV. V rokoch 1981 až 1991 pôsobil na katedre ako profesor. Pôsobil v poradných zboroch centrálnych orgánov vodného hospodárstva. Bol podpredsedom Československého výboru pre hydrológiu, predsedom Rady kľúčového smeru základného výskumu. Po roku 1991 pôsobil na katedre ako emeritný profesor až do svojej smrti v roku 1996.

Menovaný pre odbor: Hydrológia a vodné hospodárstvo