Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Ocenenia členov katedry

 

Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

 

 

Najvýznamnejšie ocenenia:

- v roku 2007 sa stal spolunositeľ Nobelovej ceny mieru za činnosť v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy IPCC

- v roku 2011 mu bola Európskou geofyzikálnou úniou udelená Darcyho medaila za významný prínos v oblasti inžinierskej hydrológie

- v roku 2019 získal prestížnu Volkerovu medailu od Medzinárodnej asociácie hydrologických vied, ktorá v oblasti hydrológie patrí celosvetovo k najviac prestížnym, inžiniersky orientovaným oceneniam

- v roku 2013 mu bola udelená Cena Ľuda Molnára za prínos k plneniu cieľov Medzinárodného hydrologického programu UNESCO

- Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za výsledky v prírodných vedách (2013)

- Zlatá medaila Slovenského hydrometeorologického ústavu Za zásluhy o rozvoj hydrológie a meteorológie (2013)

- Pamätná plaketa Ústavu hydrológie SAV Za zásluhy o rozvoj hydrologických vied (2013)

- Vedúci kolektívu - prémia Literárneho fondu za knižnú publikáciu (2006) Pekárová., P., Szolgay, J., Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. Veda - Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2005, 203-252.ISBN 80-224-0884-0.

- plaketa Akademika Ota Duba (2003)

 

Rektorom STU mu bolo udelených niekoľko ocenení:

- Profesor roka STU (2007)

- Vedec roka STU (2008)

- Plaketa STU za významný prínos v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti (2013)

- Cena rektora STU za najlepšiu publikáciu (2015)

- Ocenenie za najlepšiu publikáciu STU (2018)