Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

O katedre

Katedra ponúka výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva.

 

Pôsobí predovšetkým v odboroch:

 • hydrológia a vodné hospodárstvo,
 • hydropedológia,
 • hydrometeorológia,
 • krajinná ekológia,
 • úprava a revitalizácia tokov,
 • protierózna ochrana krajiny,
 • závlahy a odvodnenie,
 • manažment povodí,
 • rybníky a malé vodné nádrže,
 • aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve,
 • používania metód CAD v projektovaní.

 

V pedagogickej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.

Výskumná činnosť je interdisciplinárneho charakteru a je podporovaná laboratórnym a terénnym výskumom. Katedra v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu.

Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Vybavenie katedry

 • nadštandartná výpočtová technika (výpočtové stanice, server)
 • štandartné a aj vlastné softwérové aplikácie
 • pedologické laboratórium
 • prístroje na meranie v teréne (sady hydrometrickej vrtule, anemometer, konduktomery, totálna geodetická stanica s príslušenstvom, dvojvalcový infiltrometer, a iné)

 

Ponúkame

 • zostavené zrážkovo-odktoké modely pre predpoveď a simuláciu odtoku vody z povodia
 • návrhy riešenia problematiky vodnej erózie s využitím GIS prostredia
 • štúdie návrhu protieróznych a protipovodňových opatrení, aj s vyhodnotením
 • návrhy odvodnenia a ochrany obcí
 • návrhy vodohospodárskeho riešenia nádrží a vodohospodárskych sústav
 • laboratórne rozbory a stanovenie fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy, aj s terénnymi meraniami
 • štúdie úpravy a revitalizácie tokov
 • zostavenie optimalizačného modelu zavlažovacej sústavy