Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

História katedry

Predchodcom katedry bol ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. Jeho prvým prednostom bol prof. Š. Bella, ktorý sa stal neskôr aj rektorom SVŠT. V roku 1950 bola na FIS zriadená Katedra melioračného a zdravotného inžinierstva, ktorá sa v roku 1953 rozdelila na Katedru meliorácií a Katedru zdravotného inžinierstva. V roku 1956 dochádza k jej premenovaniu na Katedru hydromeliorácií a v roku 1992 k rozšíreniu odborného zamerania a zmeny názvu na Katedru vodného hospodárstva krajiny.

Zakladateľom Ústavu meliorácií a tiež aj prvým vedúcim katedry bol až do svojej smrti, akademik ČSAV prof. Ing. Štefan Bella. Akademik Bella zabezpečil solídne základy ústavu a tiež aj katedry a vytýčil smer jej ďalšieho rozvoja. V roku 1952, po smrti akademika Š. Bellu. dočasne viedol katedru doc. Ing. Peter Višňovský. Po osamostatnení sa melioračnej špecializácie bol od roku 1953 až do roku 1967 vedúcim Katedry hydromeliorácií akademik ČSAV a SAV prof. Ing. Dr. Oto Dub, DrSc. V rokoch 1967 až 1977 viedol katedru prof. Ing. Július Šoltész, CSc. V rokoch 1977 až 1988 bol vedúcim katedry doc. Ing. Milan Raplík, CSc. Počas jeho nemoci viedol katedru v roku 1988 doc. Ing. Vladimír Heinige, CSc. V rokoch 1988 a 1989 bol vedúcim katedry doc. Ing. Vladimír Velebný, CSc. V rokoch 1990 a 1991 viedla katedru doc. Ing. Anna Tresová, CSc. Od septembra roku 1991 až do januára roku 2000 bol vedúcim Katedry vodného hospodárstva krajiny prof. Ing. Viliam Macura, PhD. Od roku 2000 až do apríla 2012 bol vedúcim katedry prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., kde po  Od apríla 2012 do januára 2018 bol vedúcim katedry prof. Ing. Viliam Macura, PhD. Od februára 2018 do marca 2019 bol opätovne vedúcim katedry prof. Ing. Ján Szolgay, Phd., následne sa stala vedúcou katedry prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.