Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Andrej Škrinár

e-mail: andrej.skrinar@stuba.sk

tel.:  + 421 2 59 274 6127


Na katedre pôsobí od roku: 2000


Vzdelanie:

- Philosophie doctor, PhD. (2009) Stavebná fakulta STU v Bratislave,  Katedra vodného hospodárstva krajiny, odbor: Hydroloógia a vodné hospodárstvo

- Inžinier, Ing. (2000) Stavebná fakulta STU v Bratislave, odbor: Vodné hospodárstvo a vodné stavby


Výskum v oblastiach:

- úpravy tokov

- revitalizácie tokov

- krajinné inžinierstvo


Spolupráca na projektoch:

- riešiteľ projektu VEGA 1/0243/11: Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy. (2011-2014)

- riešiteľ projektu VEGA 1/0585/08: Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine. (2008-2010)

- zodpovedný riešiteľ projektu OBIMO v rámci Programu na podporu mladých vedcov STU (2010)

- riešiteľ projektu VEGA 1/2141/05: Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov. (2005-2007)