Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Zo sveta hydrológie

Vedecká cukráreň - rozhovor s prof. Jánom Szolgayom

 

Vedecká cukráreň - Monitoring sucha

Ako prebieha monitoring, vďaka ktorému vieme včas zareagovať a minimalizovať prípadné škody a negatívne dopady sucha?

Prednáška a diskusia s hosťami: Katarína Mikulová, Jana Poórová (SHMÚ)

záznam TU


Zber údajov v zimnom období


 

Krátke video zo zberu údajov v experimetnálnom povodí v Západných Tatrách od kolegov z ÚH SAV Liptovský Mikuláš.

Video si môžete pozrieť tu.

Foto: ÚH SAV LM

Ukážka činnosti hydrológa zo SHMÚ

 

Práca hydrológov z SHMÚ v teréne je dôležitá a zaujímavá nielen počas povodňových stavov.

Celý článok tu.

Ilustračné foto

Priehrady ako hrozba?

 

V USA hrozilo pretrhnutie najvyššej priehrady, a bola nariadena okamžitá evakuácia obyvateľov okolia Oroville.

Viac info tu.

Ilustračné foto

Vedecká cukráreň s Ing. Yvettou Velískovou, PhD.

V priestoroch CVTI SR sa uskutočňujú pravidelné prednášky pre mladých študentov stredných škôl.  Vo februári 2016 bola prednášajúcou Ing. Yvetta Velísková, PhD., z Ústavu hydrológie SAV, kde momentálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia hydrológie povrchových vôd. Temou prednášky bola "Voda nad zlato. Novodobá rozprávka alebo realita?"

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu


17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, na ktorých sa dohodli členovia organizácie Spojených národov bolo prijatých 25. septembra 2015 v New Yorku, do platnosti vstúpia v januári 2016. Mnohé sa týkajú problémov, ktoré riešia i naše študijné odbory:

1. Žiadna chudoba
2. Žiadny hlad
3. Dobré zdravie a blahobyt
4. Kvalitné vzdelanie
5. Rovnosť pohlaví
6. Čistá voda a kanalizácia pre všetkých
7. Dostupná a čistá energia
8. Decentná práca a ekonomický rast
9. Trvalo udržateľný priemysel, inovácie a odolná nfraštruktúra
10. Zníženie nerovnosti
11. Trvalo udržateľné mestá a komunity
12. Zodpovedné produkovanie a konzumovanie
13. Razantné akcie proti človekom spôsobenej klimatickej zmene a jej dopadov
14. Život pod hladinou - ochrana morí, oceánov a ich zdrojov.
15. Život na súši - lesy, proti dezertifikácii, proti znehodnocovaniu pôdy, zastaviť znižovanie biodiverzity
16. Mier, právo a silné inštitúcie
17. Spolupráca

Viac na: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Povodne ako zbraň

V Holandsku sa pred 500 rokmi povodne používali ako stratégia vo vojne. Až tretina povodní v tom období bola umelo vyvolaná. Nebola to síce veľmi úspešná stratégia, keďže spôsobovala viac škody ako úžitku, avšak z dlhodobého hľadiska pomohla táto stratégia v obrane pred povodňami a zvyšovaním hladiny mora.

Viac informácií môžete získať tu.

Ilustračné foto

Predpovedanie povodní

Zaujímaný článok týkajúci sa včasného predpovedania povodní bol publikovaný v Nature Geoscience. Použitý štatistický model je schopný pomerne spoľahlivo predpovedať povodňové situácie v predstihu 5 mesiacov. Ako vstupné údaje boli použité snímky z GRACE satelitov (NASA). Avšak snímky z týchto satelitov sú dostupné s časovým oneskorením a teda predpovedná schopnosť modelu je momentálne znížená na 2-3 mesiace vopred.

Zdroj: Early Flood Prediction Gets a Boost from Space (Oskin, 6.7.2014)


Najrizikovejšie oblasti z hľadiska prírodných katastrof

The Gurdian ponúka zoznam 10 miest na svete, ktoré sú najviac ohrozené zemetraseniami, hurikánmi, búrkami, povodňami či tsunami.

Priložená je aj zaujímavá správa Swiss Re (poisťovacia spoločnosť) Mind the risk.


INCA-CE

INCA-CE je projekt, ktorý spája meteorologické služby a ich používateľov v Strednej Európe, keďže každoročne je táto oblasť sužovaná extrémnymi podmienkami počasia. Projekt bol uskutočnený v období apríla 2010 až septembra 2013 a zahŕňal spoluprácu meteorologických a hydrologických inštitútov, organizácií na ochranu obyvateľstva, riadenia cestnej premávky a modelovania zosuvov pôdy z 8 krajín. Vďaka spolupráci je výsledný projekt predpovedného systému INCA schopný prinášať zlepšené varovania v porovnaní s ostatnými existujúcimi modelmi pri zhoršených klimatických podmienkach pre celú oblasť Strednej Európy.

Viac informácií o projekte môžete získať na stránke http://www.inca-ce.eu/


Hydrology and Earth System Sciences

Hydrology and Earth System Sciences (HESS) je medzinárodný časopis neziskovej medzinárodnej únie European Geosciences Union, ktorá každoročne organizuje konferencie vo Viedni (nasledujúca sa bude konať 27.4. - 2.5.2014). Časopis HESS podporuje výskum v rôznych oblastiach hydrológie, zverejňuje vedecké práce, výskumné a technické poznámky, dokumenty, recenzie. Časopis vychádza raz mesačne a nájdete ho na tejto stránke, kde si môžete prečítať celé príspevky v *.pdf fornáte.

 


Mapy povodňového rizika

Interaktívna mapa protipovodňového rizika Global Flood Map Vám umožní simulovať čo sa stane, ak pridáte pár inchov vody. Táto mapa používa satelitné dáta NASA. Mapa tu.

Mapa povodňového rizika Dunaja ukazuje scenár extrémnych udalostí s 1000 ročnou dobou opakovania. Mapa je súčasťou projektu Danube FLOODRISK. Mapa tu.

Ilustračné foto

Hydrologický model HBV EDU

Chcete si vyskúšať hydrologické modelovanie? Na internete je dostupný voľne stiahnuteľný hydrologický model HBV EDU, ktorý Vám môže pomôcť pochopiť hydrologické procesy a základné princípy kalibrácie modelov.

 

Viac informácií a model nájdete tu.

 

Obrázok zdroj: Lindström et al., 1997

Satelitné snímky vlhkosti pôdy SMOS

Stredná Európa trpela v minulom týždni silnými záplavami spôsobenými mokrou jarou a náhlymi silnými dažďami, ich predpovedanie v budúcnosti by sa v budúcnosti mohlo zlepšiť pomocou satelitu ESA (European Space Agency) - SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity - Vlhkosť pôdy a slanosť oceánov). Tento satelit monitoruje vlhkosť povrchových častí pôdy a koncentrácie soli vo vrchných častiach morskej vody, tieto informácie sú podstatné pre pochopenie kolobehu vody v prírode a teda aj pre predpovedani

Viac sa môžete dozvedieť tu

Obrázok zdroj: ESA, 2013


Mapa

 

Vďaka prírodným katastrofám je každoročne niekoľko miliónov ľudí nútených opustiť svoje domovy. Táto mapa ukazuje situáciu vo svete v roku 2012: odkaz

 

Ilustračné foto

Pochopenie intenzity a frekvencie výskytu minulých povodňových udalostí

Voda

 

V posledných desaťročiach môžeme na celom svete aj v rámci územia Slovenskej republiky pozorovať výskyt extrémnych hydrologických a meteorologických javov, je však zložité určiť, či sa zväčšuje ich intenzita a počet najmä pri nedostatku historických údajov.

 

Ilustračné foto