Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Doktorandské štúdium

Prihlás sa ku nám na doktorandské štúdium (3-stupeň VŠ). Na katedre školíme doktorandov zo štúdijného programu:

- vodohospodárske inžinierstvo (VI)
- krajinárstvo (KRA)

Úspešní absolventi získajú titul PhD.

 

Dĺžka štúdia:

- interné forma - 4 roky
- externá forma - 5 rokov

 

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2024
Termín konania prijímacej skúšky: 24. júna 2024
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 28. júna 2024

 

Ponuka rámcových tém dizertačných prác na katedre VHK:

KRA: - Analýza sucha a návrh adaptačných opatrení voči suchu
- Detekcia zmien kolísania prvkov hydrologickej bilancie v dôsledku zmeny klímy a využívania krajiny
- Revitalizácia vodného toku vo vzťahu k riečnej morfológii
- Strategický plán k adaptačným opatreniam na zmenu klímy na podporu konceptu udržateľnosti v urbanizovanej krajine
- Úloha typov prietokových hydrogramov pre hodnotenie povodňového rizika krajiny
- Vplyv zmeny klímy na kvalitu prírodného prostredia tokov a návrh adaptačných opatrení
VI: - Detekcia zmien kolísania prvkov hydrologickej bilancie v dôsledku zmeny klímy a využívania krajiny
- Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska
- Revitalizácia vodného toku vo vzťahu k riečnej morfológii
- Vplyv zmeny klímy na kvalitu prírodného prostredia tokov a návrh adaptačných opatrení
- Zmeny režimu extrémneho odtoku v krajine

 

Prihláška na štúdium

 

K prihláške treba doplniť:

  • životopis,
  • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
  • overené fotokópie dokladov o absolvovaní inžinierskeho štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - doklady nemusia overovať študenti, ktorí končia inžinierske štúdium na fakultách STU v Bratislave v tomto akademickom roku,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce,
  • výpis výsledkov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, ktorý vydá študijné oddelenie príslušnej univerzity,
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (nie je povinné).

Viac na stránke Stavebnej fakulty