Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Predmety katedry


Bakalárske štúdium, 1. stupeň VŠ

Program Vodné stavby a vodné hospodárstvo

>> Hydrológia
>> Krajinná ekológia
>> Úpravy tokov
>> Stavby vodného hospodárstva krajiny
>> Ateliérová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny

Program Krajinárstvo a krajinné plánovanie

>> Hydrológia
>> Počítačová podpora projektovania
>> Ateliérový projekt 1, 2 a 3
>> Dendrológia 
>> Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní
>> Hydropedológia
>> Revitalizácia vodných tokov
>> Krajinno ekologické plánovanie
>> Trvalo udržateľné využívanie krajiny
>> Exkurzia

Inžinierske štúdium, 2. stupeň VŠ

Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

>> Integrovaný manažment povodia - (P)
>> Vodné hospodárstvo - (P)
>> Výučba v teréne (GTE, VHK, HTE, ZEI) - (P)
>> CAD systémy vo vodnom hospodárstve - (PV)
>> Komplexný projekt krajinno-inžinierskych stavieb
>> GIS vo vodnom hospodárstve - (P)
>> Projektová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny
>> Odhad a manažment povodňového rizika - (PV) 
>> Poldre a malé vodné nádrže - (PV) 
>> Revitalizácia tokov a mokradí - (PV) 
>> Výučba v teréne - (P)


Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)

>> Pedológia a oceňovanie pozemkov - (P)  
>> Ateliérový projekt I, II a III - (P) 
>> Biotechnika krajinnej zelene - (P)   
>> Historiské krajinné štruktúry- (P)   
>> Erózne a transportné procesy v krajine - (PV)
>> Revitalizácie tokov a mokradí - (P)
>> EIA - Posudzovanie vplyvov na životného prostredie - (PV) 
>> Spracovanie  údajov v enviromentálnom inžinierstve - (P) 
>> Úvod do legislatívy v KKP - (P) 
>> Výučba v teréne - (P) 
>> 3-D zobrazovanie - (PV) 
>> Informačné technológie v krajinnom inžinierstve a hydroinformatika - (PV)  
>> Rekultivačné zásahy v krajine - (PV) 
>> Vodné hospodárstvo - (PV)  
>> Exkurzia - (P)  
>> Krajinné plánovanie a manažment - (P)
>> Geografické informačné systémy - (PV)  
>> Mimosídelné areály - (PV)   
>> Morfologické  a hydraulické aspekty povodia - (PV)  
>> CAD systémy v environmentálnom inžinierstve - (P) 
>> Odhad a manažment povodňového rizika
>> Úpravy vodného režimu v krajine 
>> Obnova historickej zelene - (PV)
>> Verejné urbanizované priestory - (PV)

* v zatvorke za predmetom: P - povinný predmet, PV - povinne voliteľný predmet


Doktorandské štúdium, 3. stupeň VŠ

>> Metodika vedeckej práce I

>> Metodika vedeckej práce II

<< hore