Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny


Stavebná fakulta STU v Bratislave Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, blok C, 12. posch.
810 05 Bratislava 1

Telefón: 02/32 888 498
info@kvhk.sk

Meteorológia a klimatológia

Viete, kde je najvyššie položená meteostanica na svete?

Áno, je to na Mount Evereste. Spoločnosť Campbell Scientific spolu s ďalšími výskumnými tímami vyvinuli, vyrobili a naištalovali najvyššie položenú meteostanicu na svete. Musí odolávať najdrsnejším meteorologickým podmienkam na svete. Na projekte spolupracovali naj National Geografphic.

Foto: zdroj - https://www.campbellsci.com/everest

Viac info o projekte - videá TU.


Špeciálna správa IPCC o dôsledkoch oteplenia planéty o 1,5 °C

Na stránke SHMÚ klimatológovia informujú o ukončení rokovania o komplexnom zhodnotení dôsledkov oteplenia planéty o 1,5 °C a 2 °C na ľudskú spoločnosť a prírodné spoločenstvá, kde predstavili aj opatrenia, ktoré krajiny budú musieť v najbližších rokoch a desaťročiach prijať, aby odvrátili uvedené kritické hodnoty globálneho oteplenia.

Celý článok nájdete tu.
Celé znenie správy panelu IPSS nájdete tu.


Stav sucha na Slovensku

Monitoring sucha

SHMÚ monitoruje sucho od roku 2015, pričom sleduje viaceré jeho aspekty. V pravidelných správach prináša popis aktuálnej situácie na Slovensku z hľadiska meteorologického, pôdneho a hydrologického sucha.

Znenie správy o stave sucha na Slovensku nájdete tu.

V ďalšom článku uviedli podrobnejšie informácie o výskyte hydrologického sucha, konkrétne v júli 2018 na Slovensku, kedy vo vybraných vodomerných staniciach boli zaznamenané hodnoty malej až mimoriadne malej vodnosti vo viac ako 24% počtu staníc, čo predstavuje takmer štvrtinu. Počet dní s malou vodnosťou sa v jednotlivých staniciach pohyboval v širokom rozmedzí od 1 dňa až po takmer celý mesiac.

Celý článok nájdete tu.


Štart novej sezóny monitoringu sucha


Po zimnej prestávke štartujeme druhú sezónu monitoringu sucha, ktorá prináša viacero zaujímavých noviniek.

Pre viac informácii klikni tu.

 


Rekordné teploty vzduchu

Nikdy v histórii meteorologických meraní nezachytili meteorologické stanice SHMÚ na Slovensku vo februári takú vysokú hodnotu teploty vzduchu ako v pondelok (22.2.2016). V Bratislave na letisku bolo 20,3 °C. Na niektorých meteorologických staniciach boli včera dosiahnuté aj nové maximá teploty vzduchu pre mesiac február. Príkladom sú: Kuchyňa, letisko 19,2 °C, Bratislava, Mlynská dolina 19,9 °C, Bratislava, Koliba 19,1 °C, Bratislava, letisko 20,3 °C, ale aj kotlinové stanice, ako sú Podolínec 17,6 °C a Spišské Vlachy 18,4 °C. Viac informácii tu.


Rozmanitosť rastlín chráni klímu

Najnovšie výskumy potvrdili, že veľká rozmanitosť rastlín na jednom území dokáže spomaliť klimatické zmeny. Konkrétne vedci z oblasti meteorológie z hamburského inštitútu Maxa Planska analýzou vegetácie počas histórie vývinu Sahary dokázali, že výrazné zmeny spôsobilo malé množstvo rastlín. V období, keď existovalo viacero rastlinných druhov, bola klíma dlhšie stabilná. Ide aj o logické vyústenie faktu, že flóra a klíma sa vzájomne ovplyvňujú. Rastliny sú odkázané na svetlo a dážď a na druhej strane sa starajú o uchovanie vody v pôde, ako aj o prúdenie tepla medzi zmenou a atmosférou.

(zdroj: GEO 02/2014)


Leto 2015

 

Leto 2015 bolo celosvetovo najteplejším letom od začiatku pozorovaní. Viac informácií i o predchádzajúcich teplotných rekordoch nájdete: tu.

 


Extrémne výkyvy počasia a zmena klímy

Na základe publikovaných prác k problematike zmene klímy, jej vzniku a dopadom, už mnoho európskych krajín zapracovalo potrebné kroky a opatrenia v tejto súvislosti do svojej agendy.

„Pozornosť sa často zameriava na úsilie zníženia emisií skleníkových plynov, a právom. Adaptácia je nevyhnutná, takže je pozitívne, že politické úsilie sa zameriava práve na túto problematiku v celej Európe. Mnohé krajiny už len musia svoje plány uskutočniť." Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA.

Celý článok tu, viac informácii o novej správe EEA: National adaptation policy processes in European countries - 2014 sa dozvieš tu.


Young hydrologic society

Young hydrologic society (YHS) je iniciatíva na stimuláciu interakcie a aktívnej účasti mladých hydrológ v rámci hydrologickej komunity.

Spoločnosť bola založená v októbri 2012. YHS tvorí v súčasnej dobe aj päť doktorandov z niekoľkých univerzít po celej Európe. Na prvom verejnom stretnutí na European Geosciences Union General Assambly 2013 (EGU 2013) vo Viedni si YHS stanovila nasledovné ciele:

 

  • Spojiť mladých hydrológov už na začiatku ich kariéry,
  • Organizovať akcie pre mladých hydrológov,
  • Poskytovať informácie mladým hydrológom,
  • Vytvoriť povedomie o súčasných a budúcich výskumných témach v hydrológii,
  • Reforma hydrológie smerom k väčšej účasti hydrológov na začiatku ich kariéry.

Aktuálnym prostriedkom na vytvorenie týchto cieľov je on-line platforma v podobe web stránok a YHS LinkedIn Group, organizovanie akcií na nadväzovanie nových vzťahov medzi mladými hydrológmi, a byť súčasťou organizácie zasadnutí na niekoľkých medzinárodných konferenciách.

Definícia YHS vychádza zo slovného spojenia „mladý hydrológ" - je to niekto, kto si o sebe myslí, že môže využiť a / alebo prispieť k YHS, ktorá sa zameriava na začiatky kariéry osôb v hydrologickej vedeckej komunite (ako napr. inžinieri, doktorandi, post-doktorandi a pod.).

Heslom YHS je „Pripojte sa, inšpirujte sa a zapojte sa!"

Bližšie informácie tu.


7th Environment Action Programme

V posledných desaťročiach Európska únia zaviedla celý rad právnych predpisov v oblasti životného prostredia . Ich výsledkom je zníženie znečistenia vzduchu, vody a pôdy. V súčasnosti majú občania Európskej Únie jednu z najkvalitnejších vôd na celom svete. Klimatické a energetické ciele EÚ sa v jednotlivých krajinách líšia, aj napriek tomu sa v rokoch 1990 až 2012 podarilo krajinám EÚ zredukovať emisie približne o 18 %.

Avšak, mnoho problémov pretrváva a je potrebné ich riešiť. Ciele 7. operačného programu pre životné prostredie budú viesť politiku v oblasti životného prostredia do roku 2020. Jeho heslom je: „Living well, within the limits of our planet". Program vstúpil do platnosti v januári 2014. Teraz je na inštitúciách EÚ a členských štátoch, aby zabezpečili jeho vykonateľnosť, a že prioritné ciele stanovené programom, budú splnené do roku 2020.

Bližšie informácie o programe Európskej komisie tu a tu.


Správa IPCC prináša nové dôkazy o zmene klímy

Nedávna správa IPCC potvrdzuje, že zmena klímy je už jednoznačne dokázateľná, pričom vplyv človeka na ekosystém je na 95% istý. Riešenie problému si vyžaduje zníženú produkciu skleníkových plynov a prispôsobenie spoločnosti k pozorovaným a predpokladaným zmenám. Podľa správ stav emisie skleníkových plynov v Európskej únii (v roku 2011) bol 18,4% pod úrovňou z roku 1990.

Európa sa aktívne prispôsobuje a reaguje na tieto zmeny na úrovni EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni. Už 16 členských krajín zaviedlo rôzne národné a adaptačné stratégie, ktoré sa však líšia s prihliadnutím na špecifické klimatické, sociálne i ekonomické podmienky daného štátu.

Tlačová správa Európskej komisie o správe IPCC je k dispozícií tu.


Európska agentúra pre životné prostredie

Európska agentúra pre životné prostredie (European Environment Agency - EEA) je agentúrou Európskej únie, ktorej úlohou je zabezpečiť dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Je významným zdrojom informácií pre ľudí, ktorí sa zaoberajú prípravou, vykonávaním a vyhodnocovaním environmentálnej politiky, ako aj pre širokú verejnosť. EEA bola zriadená v roku 1990, svoju prácu začala v roku 1994 a v súčasnej dobe má EEA 33 členských štátov.

 

Vždy nové a aktuálne články o vode nájdete tu a o zmene klímy tu (v anglickom jazyku).
Vždy nové a aktuálne články o vode nájdete tu a o zmene klímy tu (v slovenskom jazyku)


Klimatická zmena v UNECE regióne

UNECE (United Nations Econom Commission for Europe) pokrýva regióny od Severnej Ameriky, Európy, Kaukazu, cez strednú Áziu až po Izrael a má kľúčovú úlohu pri diskusiách o zmene klímy. Tento región je historicky najviac znečisťovaný skleníkovými plynmi (predstavuje asi polovicu celosvetových emisií). Tento región je však i hnacou silou v boji proti zmene klímy v celoeurópskom regióne i mimo neho. Viac informácii si môžete prečítať tu a tu. Taktiež si môžete prečítať rôzne publikácie na tému zmena klímy online tu.


Hybridná tráva ako protipovodňová ochrana?

Kolektív autorov z Veľkej Británie, z oblasti hydrológie a fyziológie rastlín, sa dva roky zaoberal výskumom a vývojom novej hybridnej trávy, ktorá by poskytovala efektívnu produkciu krmovín, a zároveň by mohla pomôcť pri zmiernení záplav. Táto hybridná tráva, kultivar, vznikol krížením trvalky a kostravy lúčnej. Oproti iným kultivarom vo Veľkej Británii by dokázal zredukovať odtok o 43% až 51%.

Prečítajte si výsledky ich dvojročnej práce v časopise Scientific Reports z apríla 2013.

 


Medzinárodná konferencia na tému Zmena klímy v Bratislave

V Bratislave sa v novembri 2012 konala medzinárodná konferencia na tému „Zmena klímy - možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty" pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Prečítajte si príspevky prof. Hubu, či prof. Lapina a mnoho iných zahraničných autorov v zborníku konferencie tu.


 

Vedecká cukráreň s Pavlou Pekárovou

 

Opäť zaujímavá prednáška z Vedeckej cukrárne, teraz s riaditeľkou Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied RNDr. Pavlou Pekárovou, CSc.. Témou sú hydrologické extrémy - povodne a sucho, ako aj rôzne teórie o možných príčinách klimatických zmien.

Prednášku si pozrite tu.

 


Klimatická zmena pre začiatočníkov

Všetky pojmy, základné definície zmien klímy, kolísania klímy a premenlivosti klímy, úvod do tejto problematiky nájdete na stránkach prof. RNDr. Milana Lapina, PhD., pôsobiaceho na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie.

Prečítajte si tiež článok na tému „Prirodzené zmeny klímy a antropogénne podmienená klimatická zmena", v ktorom profesor vyzdvihuje dôležitosť analýzy príčin zmien klímy v horizonte jedného až niekoľkých storočí, a to predovšetkým na faktory s jednoznačným časovým trendom ako je rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére.


Zmena klímy a povodňové riziká v európskych mestách

Častejší výskyt záplav bude pravdepodobne jedným z najzávažnejších účinkov zmeny klímy v Európe v nasledujúcich desaťročiach. Niektoré z podmienok, ktoré môžu prispieť k povodniam v mestských oblastiach sú zvýraznené na mape nazývanej "Eye on Earth" vydanej Európskou Environmentálnou Agentúrou (EEA).

Toto je len jeden z príkladov toho, čo všetko zobrazuje "Eye on Earth", ako on-line nástroj určený na mapovanie vytvorený partnermi EEA. V čase 4 - 6. marca 2013 organizovala EEA prvú "Eye on Earth" konferenciu v Írsku (Dublin). Toto stretnutie dalo dohromady ľudí so spoločným záujmom, a to vytvoriť prehľadný verejný prístup k údajom a informáciám o životnom prostredí.

Celý článok nájdete tu.


Význam a formulácia predpovede počasia

O počasí sa veľa rozpráva, píše, diskutuje, či je to v oblasti verejnej alebo odbornej. Ide v podstate o stav atmosféry charakterizovaný súhrnom všetkých meteorologických prvkov a atmosferických javov na danom mieste a v určitom čase. Pri predpovedi počasia je cieľom popísať očakávaný vývoj počasia pre danú oblasť a obdobie, kde veľmi dôležitá je formulácia výskytu a prejavu jednotlivých javov.

Celý článok najdete tu.

 

 

návrat späť >>