Prejsť na obsah
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Bakalársky program (STOP)

Základné údaje:

Názov študijného programu: Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP)
Študijný odbor: 5.2.8 stavebníctvo a 6.4.1 vodné hospodárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý stupeň, Udeľovaný akademický titul: "bakalár" (v skratke "Bc.")
Štandardná dĺžka štúdia3 roky
Garant študijného programu: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., spolugarant: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.


Charakteristika štúdia

Program je zameraný na inžinierstvo životného prostredia v oblasti stavebníctva. Inžinier životného prostredia v oblasti stavebníctva analyzuje, projektuje a manažuje inžinierske diela, technické a environmentálne systémy. Ovláda metódy a navrhuje plány, kritériá a technológie, ktoré umožňujú trvalo udržateľné využívanie, manažment, ochranu a obnovu kvality vzduchu, vody, pôdy a krajiny.

Absolvent študijného odboru získa vzdelanie s orientáciou na environmentálne aspekty pozemného staviteľstva, krajinného, vodného, komunálneho a dopravného inžinierstva. Porozumie základným princípom navrhovania rôznych typov stavieb, ochrany pred nepriaznivými vplyvmi hydrometeorologických a krajinných procesov a nepriaznivých environmentálnych faktorov, základným postupom tvorby a ochrany životného prostredia a verejného zdravia s orientáciou na pozemné, krajinné, vodné, komunálne a dopravné inžinierstvo.Profil absolventa

Absolvent získa základné vzdelanie z oblasti stavebníctva, krajinného inžinierstva, technickej a environmentálnej infraštruktúry krajiny a urbanizovaných území, geodézie a environmentálnej geotechniky, doplnené o prierezové vedomosti z environmentálnych disciplín, vied o Zemi, základov informatiky vrátane programovania, projektového manažmentu, environmentálneho a správneho práva. Uplatní sa ako odborný asistent na odboroch životného prostredia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy, prevádzky a riadenia vodného hospodárstva, v organizáciách správy inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním a ako asistent projektantov environmentálnych stavieb a manažérov environmentálnych projektov a stavieb. Bezprostredne po získaní titulu bakalára, alebo po následnom absolvovaní odbornej praxe je pripravený pokračovať v štúdiu inžinierskeho stupňa EI.


Prijímačky

Zásady prijímacieho konania na bakalársky študijný program pre akademický rok 2015/2016 možno nájsť na www stránke Stavebnej fakulty STU v Bratislave v časti Informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium.